Productcertificaten

De overeenkomstigheid van een product met de eisen van een norm of van een technisch voorschrift komt tot uiting door het aanbrengen van een label (een merk). Door de aanwezigheid van dit label weet de gebruiker dat het product beantwoordt aan de referentie-eisen.

CE-markering

Alle CBR–cementen zijn voorzien van een CE-markering. De CE-markering geeft aan dat het cement beantwoordt aan de geharmoniseerde Europese cementnorm EN 197-1, inclusief wijzigingsblad A1. In deze norm voor ‘gewone cementen’ zijn de eisen opgenomen ten aanzien van de samenstelling op bestanddelen, chemische eisen, mechanische eisen en fysische eisen. In het wijzigingsblad A1 worden eisen gesteld aan de warmteontwikkeling (LH) van cement.

De CE-markering wordt per cement toegekend op basis van de conformiteit aan de eisen van de Europese cementnorm. Hiertoe wordt door de certificerende instantie het CE-conformiteitscertificaat verstrekt. CBR is daarnaast verplicht om per cement een CE-conformiteitsverklaring op te stellen.

Kwaliteitsmerken

In afwachting van een volledige Europese regelgeving worden de nationale kwaliteitsmerken en productcertificaten behouden. Zij bevestigen de conformiteit van bijkomende specifieke eigenschappen van cement die momenteel nog niet in de Europese regelgeving zijn opgenomen. Voor de gebruiker zijn deze kwaliteitsmerken een garantie dat het cement een constante kwaliteit heeft en overeenkomt met strenge normen.

Certificatie-instellingen

Deze conformiteit aan de norm wordt geattesteerd door een onafhankelijke certificatie-instelling ook 'derde partij' genoemd. De onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de certificatie-instelling worden gewaarborgd door een raad waarin alle partijen zetelen die betrokken zijn bij de certificatie (overheid, producenten, gebruikers, normalisatie-instituut, deskundigen), en dit volgens de voorschriften van de norm EN 45011 die de organisatie en de werking van de certificatie-instellingen voor producten regelt.

Certificatie-instellingAdresWebsite
België - BE-CERTVorstlaan 68, 1170 Brusselwww.be-cert.be/nl
Certificaten raadplegen

De algemene productinfobladen geven informatie over welk cement met welke certificaten leverbaar is. Op vrachtbonnen en verpakkingen staan de CE-markering en het kwaliteitsbeeldmerk afgebeeld als bewijs dat het betreffende cement gecertificeerd is. Desgewenst kunnen certificaten en conformiteitsverklaringen worden opgevraagd via de clients corner op deze website. Bovendien kan ook op de website van de certificatie-instelling worden nagegaan dat onze cementen zijn gecertificeerd.

BENOR 

De nationale kwaliteitskeurmerk BENOR is een garantie voor de gebruiker dat het cement een constante kwaliteit heeft en komt overeen met strenge normen.

KOMO, NF en Ü-certificering 

Een groot aantal CBR cementen zijn tevens conform de Nederlandse, Franse en/of Duitse cementnormen gecertificeerd. 

EPD

CBR past de EPD methodiek toe op al haar producten. De Environmental Product Declaration (EPD) is een internationale standaard die de milieuprestatie van een product weergeeft. Het doel van een EPD is om relevante, geverifieerde en vergelijkbare informatie te leveren over de milieu-impact van een product of dienst. Hiermee kunnen alle milieuaspecten van een bouwwerk worden bepaald.