Duurzaam produceren

CBR biedt haar klanten producten aan waarmee zij verder kunnen bijdragen aan ecoverantwoord produceren. In haar productieproces streeft CBR uiteraard continu naar betere processen en overleg in samenspraak met haar stakeholders.

Om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de opwarming van de aarde, voert CBR een ambitieus beleid om de emissies van koolstofdioxide (CO2) te verminderen.

Brandstoffen

Energiegebruik gaat gepaard met uitstoot in de atmosfeer als gevolg van verbranding. Bovendien draagt energieverbruik bij tot uitputting van de voorraden niet-hernieuwbare fossiele brandstoffen.

Om deze impact te beperken, wordt een beleid van duurzaam energieverbruik gevoerd onder de vorm van co-processing: zo veel mogelijk kiezen we voor alternatieve brandstoffen. Dit zijn restproducten uit andere industrieën die anders gestort of verbrand zouden moeten worden: versleten autobanden, diermeel, rioolzuiveringsslib of houtzaagsel.

Als alternatieve brandstoffen geeft CBR de voorkeur aan klimaatneutrale biomassa, zoals diermeel en slib. Het gebruik van deze vervangende brandstoffen veroorzaakt geen bijkomende emissies en heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het eindproduct.

De voordelen van biomassa zijn:

  • Aanzienlijk verlaagde CO2-uitstoot per ton cement;
  • Lokale aankoop;
  • Dubbele dienst voor de maatschappij:
    • Verwijdering van restproducten (o.a. rioolzuiveringsslib, papierslib en diermeel ) uit onze samenleving;
    • Besparing op primaire brandstoffen.

De installaties worden ook zo efficiënt mogelijk gestuurd, wat leidt tot een lager energieverbruik en zodoende een vermindering van de CO2-emissie.

Productmix

Een groot gedeelte van het productenpakket van CBR zijn de zogenaamde samengestelde cementen: cementen waarvan het grootste gedeelte van klinker vervangen wordt door secundaire grondstoffen zoals vliegas (van kolengestookte elektriciteitscentrales) en hoogovenslak (afkomstig uit de staalindustrie).

CBR is koploper voor de afzet van deze samengestelde cementen.

Kringlopen sluiten

Bij het vervaardigen van betonproducten wordt ook structureel afval gegenereerd. CBR speelt een actieve rol in de recyclage van betonprocesafval. Het kan rechtstreeks worden gevaloriseerd als secundaire grondstof in de cementproductie van CBR. Op die manier wordt niet alleen het storten van afval voorkomen, maar wordt ook de milieu-impact van de cementproductie beperkt.

Downloads