BENOR-merk voor wegenbeton

Hoe laat u producten certificeren en registreren?

Een onafhankelijke instantie moet de betonmengsels voor wegverhardingen en lijnvormige elementen certificeren. Dat schrijft het agentschap Wegen en Verkeer voor sinds 2015. De betonmengsels moeten ook geregistreerd worden bij de Vlaamse overheid, afdeling Wegenbouwkunde. Toch bestond het toepassingsreglement voor de productcertificatie van wegenbeton nog niet. Sinds kort zijn alle vereiste documenten officieel verschenen. Het systeem kan dus praktisch van start gaan. Hoe werkt het?

1. Voorstudie

Vooraleer een betonmengsel gecertificeerd wordt, moet er een voorstudie gebeuren. Op basis van een experimenteel laboratoriumonderzoek kan er zo een optimaal mengsel worden gekozen dat aan alle voorgeschreven kenmerken voldoet. Daarbij moeten de volgende proeven uitgevoerd worden:

op vers beton: gehalte aan cement, volumemassa van het verse beton, zetmaat, luchtgehalte, W/C-factor, rendement en korrelverdeling van het inerte skelet.

op verhard beton: droge/vochtige volumieke massa van het verharde beton, druksterkte na 3/7/28 dagen, waterabsorptie door onderdompeling, buigsterkte na 28 dagen en vorst-dooiweerstand 28 cycli. Voor met staalvezels versterkt beton moet ook de conventionele buigtreksterkte na 28 dagen getest worden.

2. Verantwoordingsnota

De resultaten van de voorstudie worden samengevat in een verantwoordingsnota. Die moet worden ingediend bij de certificatie-instelling. Als de verantwoordingsnota aan de Reglementaire nota RNR 06 en de PTV 850 beantwoordt, zal de certificatie-instelling ze waarmerken. Let wel: als verschillende productie-eenheden een betonmengsel met identiek hetzelfde recept produceren, dan is er per productie-eenheid een verantwoordingsnota vereist.

3. Gelijkwaardigheid

De geldigheidsduur van een registratie bedraagt 5 jaar. Worden bij de productie andere grondstoffen gebruikt? Dan moet de gelijkwaardigheid van het nieuwe mengsel aangetoond worden. Het kan dan nodig zijn een nieuwe verantwoordingsnota op te maken en die opnieuw te laten registreren. Dat hangt af van de invloed van de wijzigingen op de kenmerken van het betonmengsel.

Verwaarloosbare invloed: de verantwoordingsnota mag verder worden gebruikt en er hoeft geen nieuwe technische fiche opgesteld te worden.

Voorbeeld: aanpassing van het inerte skelet met hetzelfde type granulaat, waarbij de maximale afwijking t.o.v. het referentieskelet maximaal 5% per zeef is t.o.v. de vastgelegde waarde.

Geringe invloed: de producent moet een analytisch nazicht uitvoeren (korrelverdeling, technische fiche, …) om aan te tonen dat de oorspronkelijke voorstudie nog altijd representatief is. Dit nazicht moet door de certificatie-instelling goedgekeurd worden. De oorspronkelijke voorstudie blijft geldig en de technische fiche moet geactualiseerd worden.

Voorbeeld: vervanging van porfiergranulaten door zandsteengranulaten zonder wijziging aan het inerte skelet.

Aanzienlijke invloed: om aan te tonen dat de oorspronkelijke voorstudie nog altijd representatief is, moet de producent een analytisch nazicht uitvoeren (korrelverdeling, technische fiche, …) dat door de certificatie-instelling goedgekeurd wordt. Er moet een beperkte nieuwe voorstudie worden uitgevoerd en de technische fiche moet geactualiseerd worden.

Voorbeeld: sterkteklasse van het cement verhogen, korrelmaat van de grove granulaten wijzigen, een hulpstof toevoegen.

Bij sommige wijzigingen moet de producent een volledig nieuwe voorstudie uitvoeren. Op basis hiervan worden een nieuwe verantwoordingsnota en technische fiche opgemaakt.

Voorbeeld: wijziging van het cement- of zandtype of de sterkteklasse van het cement verlagen.

4. Externe controle

Een externe controle toetst de conformiteit van de voorstudies, de verificaties, de verantwoordingsnota’s, de technische fiches en de zelfcontroles van de producent.

Hebt u vragen over de productcertificatie van wegenbeton onder het BENOR-merk?
Neem dan contact op met uw Technical Advisor.